(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

Consultoria i assessorament

topologia i assessorament mediambiental
topologia i assessorament mediambiental
topologia i assessorament mediambiental
topologia i assessorament mediambiental

La nostra especialització i experiència en temes de restauració paisatgística ens permeten fer aportacions interessants als projectes ja que coneixem bé les tècniques i els seus detalls executius. Per aquest motiu col·laborem amb moltes consultories i professionals, i també redactem projectes executius amb tots els detalls per a una intervenció pràctica.

Elaboració de projectes executius per a la millora i restauració d’espais naturals.

Restaurar i conservar requereix cada vegada més especialització, i la nostra està basada en millorar els sistemes per donar més garanties, i en el treball de professionals amb coneixement pràctic de totes les tècniques disponibles.

Des de NATURALEA oferim els serveis de elaboració de projectes executius per a la restauració del paisatge, projectem intervencions per a la recuperació i conservació del medi natural de forma integradora, i sovint corregint només alguns impactes per ajudar a accelerar els propis processos naturals.

Els nostres àmbits habituals d’actuació són entre altres: la restauració d’espais fluvials, el tractament de talussos, creació de zones humides, construcció de sistemes de depuració natural, revegetació de basses i llacunes, restauració de camins i senders, restauració ambiental de zones degradables, etc…

Sovint preveure actuacions, en camins, d’arranjament de rius, etc, vol dir resoldre i descriure moltes micro-intervencions. Sovint l’accés és difícil i tan important es definir què cal fer com la forma per fer- ho, com es transporten els materials o com utilitzem l’entorn present. Per aquest motiu a Naturalea ens aproximem a la realitat i els nostres projectes sempre són viables.

Amb els nostres informes podem donar solució a problemes complexos per tractar-se de zones remotes d’espais delicats o per qualsevol altre raó en espais sensibles.

Som especialistes en el disseny i l’execució de tècniques de bioenginyeria del paisatge per a la seva restauració, i més concretament de tècniques d’enginyeria naturalística tradicional (entramats vius tipus Krainer o altres, trenats i enreixats vius, feixines, etc), d’enginyeria biofísica (herbassars estructurats, biorrotlles vegetats, mantes orgàniques, etc) i d’enginyeria estructural vegetable (murs verds, gabions flexibles vegetables, etc).


Assessorament per a la definició de les tècniques de bioenginyeria del paisatge en projecte
.

La bioenginyeria del paisatge presenta cada vegada més possibilitats, contínuament neixen noves tècniques i aplicacions. Seleccionant els sistemes més apropiats podem optimitzar les solucions tant a nivell tècnic com ambiental i econòmic.

Des de NATURALEA oferim els serveis de col·laboració amb enginyeries, consultories ambientals, despatxos d’arquitectura i paisatgistes, per a la redacció de projectes encarregant-nos de la definició de les tècniques de bioenginyeria, és a dir, de la part del projecte on pot intervenir la bioenginyeria del paisatge.

Un equip multidisciplinari amb enginyers, botànics i ambientòlegs determina segons cada cas, les tècniques més apropiades, les espècies més adequades, la seva correcta implantació, la seva integració en l’obra, i també la seva validació.

Naturalea s’ha especialitzat en l’elaboració de projectes que incideixen en l’àmbit fluvial (projectes de restauració, canalitzacions, etc) i en la definició de mesures correctores i d’integració paisatgística.

Des de Naturalea oferim la nostra col·laboració en la redacció de projectes encarregant-nos de la definició de les tècniques de bioenginyeria del paisatge en els següents àmbits:

  • Restauració i conservació d’espais fluvials.
  • Estabilització de marges fluvials.
  • Restauració i millora de zones humides.
  • Projectes de construcció de llacs naturalitzats.
  • Revegetació de basses construïdes.
  • Tractament i estabilització de talussos
  • Restauració ambiental i ecològica de zones degradades.
  • Integració d’obres a l’espai fluvial: depuradores, col·lectors, canals de reg, guals, ponts, etc.
  • Integració paisatgística de carreteres i infraestructures ferroviàries.
  • Integració paisatgística d’activitats extractives i abocadors.

Elaborem la proposta tècnica concreta, així com tota la documentació derivada: annexos específics, càlculs justificatius, plànols, plecs tècnics, estudi de seguretat i salut i pressupost.