(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Seguiment de l’evolució de la vegetació en illes flotants vegetades

Algunes basses on s’han instalꞏlat illes flotants en àrees urbanes, reben aigües de xarxa. La planta helofítica que les conforma, no disposa sempre de nutrients suficients pel seu creixement fet que provoca que no respongui adequadament a les primeres fases d’adaptació. Aquest fet pot provocar clorosis, necrosis i altres fitopatologies que fan perillar l’èxit de la implantació. En una llacuna no es pot adobar com si es tractés d’un parterre, ja que es poden generar efectes secundaris. En el present estudi, es presenten unes proves en les que es va treballar amb tres dosis diferents de fertilització per veure quina d’aquestes pot ajudar millor al creixement dels helòfits que conformen les illes flotants, sense afectar a la qualitat de l’aigua ni generar problemes addicionals.
(publicat el 2019)