(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
Els sistemes urbans de drenatge sostenible
Sistemes poc implantats al nostre territori i de gran importància tenint en compte les condicions actuals en l’àmbit mediterrani, en què l’alta urbanització d’alguns sectors i la tendència climàtica predita anticipen un augment de la contaminació per part de les aigües d’escorrentiu urbà.
S’ha de tendir a mantenir sòls permeables a l’hora de dissenyar parcs, jardins i en general definir criteris de urbanització sostenible que permetin reduir els cabals punta i la càrrega contaminant associada a aquests escorrentius.
(publicat el 2019)