FaceBook Twitter
Subscriviu-vos al nostre butlletí:
Castellano - Català - English
Bioenginyeria i paisatge
Solucions executives i assessorament
Foto capçalera 1
 
Foto capçalera 2
 
Foto capçalera 3
 
Espais fluvials
Àrees de treball
 • Gestió i restauració d’espais fluvials
 • Gestió de l'erosió i el transport de sediments
 • Consolidació de marges i talussos fluvials
 • Integració d’obres a l’espai fluvial (col·lectors, canals de reg, guals, ponts…)
 • Creació de passos per vianants
La gestió dels rius té com objectiu assolir el seu bon estat ecològic, i quan aquest ha estat modificat o es susceptible de ser-ho, son necessàries accions de restauració i conservació. Quan parlem de rius ens referim no només a l’aigua sinó a tots els elements biòtics (vegetació, fauna...) i abiòtics (sòl, geologia...) que els caracteritzen.
El traçat i el domini fluvial s’han vist intensament modificats en aquests darrers anys. Però els rius són un patrimoni natural de la humanitat que convé conservar i protegir; i per altra banda, es tracta d’un medi altament dinàmic on l’alteració del seu espai comporta unes inversions importants. Per tant convé restaurar o com a mínim millorar o naturalitzar els nostres rius i rieres per tal que recuperin els seus valors.

Una de les primeres premisses de la restauració dels rius és recuperar l’espai fluvial, aquell que el riu pren en les crescudes extraordinàries, així com la gestió del riu partint de la visió global de la conca. La segona es de recuperar el medi, per aquesta raó va cal buscar solucions que mantinguin marges, garanteixin si s’escau la seguretat, millorin la qualitat de l’aigua i també el patrimoni natural. Solucions que soles o en combinació amb les tècniques constructives emprades fins ara, permetin solucionar problemes en els rius sense que aquests perdin la seva essència. Perquè un riu no és només aigua, es, i sobretot, vida.
 
Depuració natural
Àrees de treball:
 • Disseny i execució de sistemes de depuració natural amb aiguamolls artificials.
Les tècniques de depuració amb aiguamolls artificials són sistemes de tractament secundari i terciari de les aigües negres o residuals, combinats amb un sistema primari (separador de gruixuts, de greixos...) que poden constituir una alternativa molt vàlida als sistemes convencionals.

Funcionen mitjançant el recorregut de l’aigua a tractar per un material porós que serveix de llit filtrant i una coberta vegetal de plantes macròfites que, mitjançant la incorporació d’oxigen a través de les seves arrels, ajuden a la depuració de l’aigua pretractada mitjançant processos físics, químics i biològics. Dins del filtre biològic. les bactèries són responsables de la degradació de la matèria orgànica, i utilitzant la superfície del llit filtrant per la formació d’una pel·lícula bacteriana i d’aquesta manera donar una existència a una població estable que no pot ser arrossegada cap a la sortida del aiguamoll artificial. De fet es tracta de la recreació d’un ambient natural, els aiguamolls, de forma controlada. I al tractar-se d’un ecosistema, aquest és més resistent i resilent (capacitat d’autorecuperació) fet que millora l’eficiència i en redueix el manteniment. L'aigua sortint del procés pot ser abocada al riu o reutilitzada com a aigua grisa per a reg o neteja.

La depuració amb aiguamolls artificials és una alternativa eficient, contrastada i de baix cost de manteniment, que no cal que sigui mantinguda per especialistes enfront dels sistemes tradicionals. Especialment recomanada per a habitatges unifamiliars, cases de colònies, masies i cases de turisme rural, amb difícil accés a la xarxa de sanejament. També es recomana per a àrees de serveis, oficines, edificis públics, petits nuclis urbans i / o municipis. A més, aporten un valor afegit des del punt de vista ambiental i paisatgístic, afavorint la integració en l'entorn i la naturalització de l'espai.

Existeixen diferents tipus d’aiguamolls artificials per depuració, que es poden classificar segons les macròfites utilitzades, o segons la direcció del flux de l’aigua. Des de Naturalea oferim el serveis de redacció del projecte (incloent validació i justificació de la proposta) i la seva execució; la nostra principal tasca es definir quin d’aquests sistemes o de les seves combinacions resulten més idonis en cada cas incloent sempre els tractaments primaris, que sovint son claus per l’èxit d’aquests sistemes.
 
Talussos
Àrees de treball:
 • Tractament, protecció i estabilització de talussos
El talus és una estructura geològica natural degut al relleu. L’home en la seva activitat transformadora del paisatge crea molts talussos. I molts d’aquests, per característiques i ubicació, poden quedar tal com resulten de la transformació de l’entorn, però en la majoria resulta d’interès la intervenció. Hi ha bàsicament tres tipus de intervenció, la revegetació en si, la protecció del sòl superficial davant l’escorrentiu i l’estabilització estructural.

L’estabilització de talussos mitjançant la vegetació és una de les especialitats de Naturalea. Preparem un diagnosi, pressupost i execució amb sistemes específics aplicant tècniques de bioenginyeria com: entramats, enreixats, sembres, hidrosembres, hidromantes, llits de branques, feixines, rets, mantes orgàniques, ...que adaptem a cada realitat. I com es propi de les tècniques de bioenginyeria del paisatge, procurem treballem a partir del material més accessible, i ens adeqüem a cada cas.
 
Zones degradades
Àrees de treball:
 • Restauració ambiental i ecològica de zones degradades
 • Integració paisatgística d’activitats extractives i abocadors
Molts espais han patit de forma transitòria o permanent un ús inadequat que ha comportat una degradació ambiental que cal corregir. Alguns d’aquests indrets naturals poden tenir elements com fonts, basses, masies, casetes de vinya, cims, miradors, etc. i esdevenen el símbol d’un espai natural o rural. La gent es dirigeix a una zona per la seva qualitat ambiental, però parla d’anar a tal font o tal mirador. El lleure en espais naturals parteix d’una zona que fa d’esquer i de la que cal garantir-ne la conservació.

Preparar aquests espais per compatibilitzar l’ús social amb la qualitat paisatgística, tenir cura dels detalls per fer-los integrats buscant un mínim manteniment, permetre la recuperació de la cobertura herbàcia, o millorar l’estructura forestal o arbustiva son els treballs que fem des de Naturalea.
 
Zones humides
Àrees de treball:
 • Creació i restauració de zones humides
 • Revegetació de marges de basses
 • Creació de llacs naturalitzats
 • Sistemes flotants
La creació de basses i llacunes presenten cada dia un major interès pel seu valor ambiental: paisatgístic, biològic..., així com pel seu paper en sistemes de depuració natural. Per altre banda nosaltres partim de la voluntat de que totes les basses que es realitzin per prevenció d’incendis o rec presentin la màxima integració ambiental.

Els treballs realitzats en la restauració de llacunes existents, el coneixement de les tècniques de bioenginyeria i la pràctica en el seu disseny i execució, ens ha portat a anar polint el nostre estil i així poder oferir cada vegada sistemes més simples i de major integració ambiental.
 
Camins i senders
Àrees de treball
 • Restauració de camins i senders.
Els senders i camins son el punt d’entrada i circulació als espais naturals i rurals. La xarxa de senders, amb les seves traces i aspectes constructius son un elements patrimonial amb una base legal que en detalla el seu interès i ús públic. Aquests senders històricament tenien un paper molt important en la microeconomia local i per tant es mantenien i restauraven de forma continua. Quan deixen de tenir un interès econòmic molts d’ells es perden. Naturalea realitza un conjunt d’actuacions absolutament integrades al medi que reforcen un únic camí, de pas agradable i intuïtiu. Gestionem en cura la relació del camí amb l’aigua, amb drenatges, trenques i canals. Realitzem propostes executives amb tècniques específiques per cada sender i tram, amb materials moderns, més perdurables, i amb les tècniques de sempre, sovint millorades, mantenim la seva qualitat. Disposem d’experiència en pedra seca, pedra vista collada, fusta, empedrats, esglaons, esglaons integrats al sòl o afloraments pedregosos, entramats vius de fusta, trenques i drenatges, eliminació de dreceres, revegetació de trams recuperats i altres. Els camins i senders son cada cop més apreciats per la gent i el seu ús es cada vegada més intensiu.
 
Gestió de fauna
Àrees de treball:
 • Gestió relacionada amb la fauna
La qualitat del nostre entorn passa també per la conservació de la fauna. Per garantir la seva conservació cal una correcte gestió del medi que els acull, però sovint hi ha aspectes de convivència respecte l’home en els quals des de Naturalea hem treballat des dels primers dies: passos de fauna en carreteres, tanques de protecció i guiatge per anfibis, escales de peixos, illes artificials, caixes niu, etc.
 
Espais i elements d'interès històric
Àrees de treball:
 • Consolidació d’espais i elements d’interès històric
El nostre país es ric en patrimoni històric o arqueològic i molts d’aquests elements patrimonials s’estan degradant paulatinament, a vegades fins a desaparèixer. També es cert que sovint aquests elements es troben allunyats de l’accés amb vehicles. Sovint una petita intervenció de consolidació pot garantir la permanència de l’estructura. Per altra banda les característiques amb que van ser construïdes condicionen la seva restauració fins al punt que la omissió d’aquest fet pot comportar la destrucció de l’estructura. No resulta difícil de trobar murs de morter de calç restaurats amb morter de ciment el que provoca esquerdes i altres problemes.
 
Lleure i espai no urbà
Àrees de treball:
 • Restauració i tractament d'espais de lleure, ponts, passeres i palanques, piscines naturals, horts urbans, etc.
Ponts, passeres i palanques
El treball en el medi fluvial per un costat i de muntanya per l’altre ens ha portat a trobar-nos en la necessitat de construir ponts, passeres i palanques. Els ponts són estructures més importants amb baranes, alguns els hem fet penjats, d’altres en fusta i d’altres amb tècniques mixtes. Les passeres generalment són de fusta i serveixen per salvar petits desnivells com el pas per una torrentera o un drenatge. Les palanques són passeres en àmbit fluvial que van lligades amb un cable d’acer o cadena a un dels marges, les avingudes els arrosseguen però es poden tornar a recol·locar.

Horts urbans
Els horts de lleure son una pràctica cada cop més extensa i un recurs tant de lleure com un complement en famílies de poc recursos. Aquestes zones molt sovint es troben a l’espai periurbà. Una horta pot ser equivalent a un jardí molt dinàmic perquè va canviant amb les estacions i pot tenir una alta qualitat paisatgística però sovint es una zona degradada amb cúmuls de materials de residus. Per altra banda molts cops les hortes s’ubiquen en zones poc idònies o perilloses com la llera dels rius i convé reubicar-los. Regs eficients, gestió de les casetes, serveis amb sistemes de depuració integrats, contemplant el seu paper paisatgístic, models d’organització son elements que faciliten la gestió futura.

Piscines naturals
El sistemes de depuració natural al igual que serveixen per tractar aigües residuals també serveixen per millorar la qualitat de l’aigua d’una piscina. El tractament d’aquestes aigües es un petit sistema de depuració que permet crear un jardí especial amb una bassa que poden incloure aspectes com un petit torrent que milloren molt la qualitat del jardí. El sistema permet banyar-se en una piscina sense clor, i amb un cost energètic mínim. Aquest sistema tant es pot fer amb una piscina existent o convencional com crear un nou espai amb una piscina que pot integrar les mateixes plantes com si ens banyéssim en un estany natural.

 
Pedra seca
Àrees de treball
 • Treballs de pedra en sec.
La confecció de barraques de vinya i murs utilitzant la tècnica de la pedra en sec són sistemes constructius que provenen de molt antic, i que s’han utilitzat ordinàriament en el món rural. A la darrera meitat del segle XX però, la tècnica de la pedra seca es va anar deixant d’utilitzar fins a convertir-se en un treball extraordinari. La principal raó de la disminució del treball en pedra seca obeeix, a més dels costos, a la creença que mitjançant l’ús de ciment i formigó s’obtenen millors resultats a nivell de solidesa i resistència. Els murs de pedra seca però són un sistema constructiu amb unes propietats de gran interès que el fan insubstituïble per cap altra tècnica. Entre els seus avantatges respecte altres tècniques similars en destaquen la seva permeabilitat, plasticitat i el seu paper ambiental.

De fet la pedra en sec a més de ser un recurs constructiu per consolidar marges i camins és un estructura patrimonial lligada al mon mediterrani. Des de Naturalea hem preparat a diversos treballadors en l’art de la pedra en sec. Un mur de pedra en sec no es una pila de rocs: cal adobar la pedra per adaptar-la al lloc, presentar-la i crear un filtre de reble; només així presenten resistència al pas del temps. Murs, cabanyes de vinya, forns de calç, pous de gel... han recuperat l’estructura amb el nostre treball.
NOU BUTLLETÍ GENER 2018
NOU BUTLLETÍ GENER 2018
Els sistemes urbans de drenatge sostenible
Els sistemes urbans de drenatge sostenible
L' Urban River Lab (URL)
L' Urban River Lab (URL)
Naturalea forma part del projecte Europeu ECOMED
Naturalea forma part del projecte Europeu ECOMED
Projectes destacables
Recuperació i millora de l'espai fluvial de la riera Vallicrosa a Sant Hilari Sacalm
Recuperació i millora de l'espai fluvial de la riera Vallicrosa a Sant Hilari Sacalm
Creació d'un passeig fluvial al riu Llobregat als entorns de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.
Creació d'un passeig fluvial al riu Llobregat als entorns de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.
FaceBook Twitter
NATURALEA      Terra Alta, 51      Pol. Industrial Can Carner      08211-Castellar del Vallès (Barcelona)      info@naturalea.eu      tel: (+34) 937 301 632